Föreningen kallar till extrastämma

Föreningen kallar till extrastämma gällande val av ny styrelse och kontaktpersoner

Tid: Söndagen den 15 november 2020 kl. 15:00 Plats: Föreningslokalen Stallbacken 1, utomhus

Detta då årsstämman valde att senarelägga samtliga val pga ingen existerande valberedning.
På Stämman valdes Susanne Thanger och Peter Segermark till tillfällig valberedning.

Mötet hålls utomhus vid samfällighetslokalen.

Upprättande av röstlängd

 1. Val av ordförande för stämman.

 2. Val av sekreterare för stämman.

 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 4. Inga förslag inlämnade av valberedningen

  Ordförande: Vakant (2år) Ledamot 2: Vakant (1år) * Ledamot 3: Vakant (2 år) Ledamot 5: Vakant (1år) * Suppleant 1: Vakant (1år) Suppleant 2: Vakant (1år)

  *Ledamot 2 & 5 väljs på 1 år för 2021 då ledamöter bör gå omlott och ej avgå/väljas om samtidigt, därefter 2 år

  Ledamot 4: Sigillet – Adam Nilsson (2 år) valdes på årsstämman.

  1. Val av revisor och suppleant

   Avgående:

   Revisor: Karin Johansson – Sulkyvägen

   Revisorsuppleant: Stella Gudmunsdottir – Sulkyvägen

   Inga förslag inlämnade av valberedningen

   Revisor: Vakant

   Revisorssuppleant: Vakant

  2. Val av valberedning Avgående:

   Jonas Lindman – Stallbacken
   Stella Gudmunsdottir – Sulkyvägen

   Inga förslag inlämnade av valberedningen

   Valberedning 1: Vakant

   Valberedning 2: Vakant

   Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

   Önskemål att ha representanter från samtliga områden.

   Avgående:

   Ordförande: Éva Lundmark – Kuskvägen
   Sekreterare: Camilla Burdal – Sulkyvägen
   Tillförordnad kassör: Jenny Vikberg – Kuskvägen

   Tillförordnad suppleant 1: Frida Hoffman – Hovslagarvägen

   

  1. Val av kontaktpersoner/funktioner

   Tillfällig kontaktperson för föreningens uthyrningsverksamhet
   Vakant – (Förslag att avsluta uthyrningsverksamheten om ingen ställer upp frivilligt eller om vi väljer att hyra ut lokalen permanent, se styrelsens framställan på hemsidan)

  2. Kontaktperson för fastighetsgrupp

   Hovslagarvägen – Vakant

   Kuskvägen – Vakant

   Sulkyvägen – Vakant

   Trädgårdsgruppen

   Sulkyvägen – Karin Johansson (?)

   Kuskvägen – Maria Aspsäter

   Hovslagarvägen – Günther Seifert

   Stallbacken – Håkan Larsson

   Lekplatsbesiktare
   Neil Rising – Kuskvägen

   Hemsidan och domän
   Lasse Låhdö- Stallbacken

   Brandskyddsansvarig
   Dick Lundmark – Kuskvägen

   Parkering
   Vakant

   8. Plats där angivna handlingar finns tillgängliga

   Hemsidan Gillmarksbyn.se/dokument, samt hos vald styrelseordförande

   Röstning och fullmakt

   För röstning krävs personlig närvaro. Endast en röst per hushåll.

   Vid icke personlig närvaro kan medlem lämna fullmakt till ett ombud. Ombudet måste vara medlem i föreningen och ett ombud kan endast företräda 1 annan medlem. Fullmakten skall vara skriftlig, det skall tydligt framgå vem som är ombud samt till vilket sammanträde och ärenden fullmakten avser. Fullmakten skall vara undertecknad (fullständig underskrift samt namnförtydligande) av både ombudet och av uppdragsgivaren samt daterad. Vid samägande av fastighet skall båda ägarna underteckna fullmakten. Fullmakten skall vara i original.

   För att lämna röst krävs att du fullbetalt din avgift till föreningen. Enl. §18 i stadgarna samt §48 SFL.

Comments are closed.