Integritetspolicy

Behandling av medlemsuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. För Gillmarkens samfällighetsförening har det inneburit att våra olika medlemslistor har samlats på ett ställe och skyddas nu med krypterat lösen. Nedan följer utdrag från Föreningsresursens hemsida, https://www.foreningsresursen.fi/administration/personuppgifter/modell_registerbeskrivning/, av de viktigaste punkterna vad gäller samfällighetsföreningar och föreningar i allmänhet.

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Förening Gillmarkens samfällighetsförening org.nr. 717912–0345 webbadress https://www.gillmarksbyn.se e-post ordforande@gillmarksbyn.se Tel: 070-740 26 83

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen. Gillmarkens samfällighetsförening samlar in följande uppgifter: Namn, adress, e-post, tel. nummer. Vi använder dessa till att upprätta register för, föreningens medlemmar, röstlängd till årsstämma, register över uthyrda parkeringsplatser.  

Mottagare av personuppgifterna

Föreningen använder Dropbox för att lagra information som berör föreningens verksamhet, det inkluderar även personuppgifter. Insamling av personuppgifter sker: vid registrering av ny medlem vid upprättande av hyresavtal för parkeringsplatser Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, administratör och av vald sekreterare vid föreningens årsstämma.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

 

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

 

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

 

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.